REGULAMIN SALONU FRYZJERSKIEGO


Niniejszy Regulamin stanowi Ogólne Warunki usług świadczonych w Salonie „Realny Fryzjer” oraz odsprzedaży kosmetyków.

Decydując się na zabieg Klient akceptuje poniższy Regulamin.

 1. Godziny otwarcia Salonu Fryzjerskiego od poniedziałku do soboty od godz. 9.00 do 21.00 Niedziele handlowe od 10-20 .Godziny są obowiązujące jak Centrum handlowe WZORCOWNIA .
 2. Warunkiem wykonania pełnej usługi jest punktualne przyjście na wizytę (ewentualne spóźnienia bez poinformowania nas o tym telefonicznie akceptowane są tylko do 5 min, po umówionym terminie – każdy przypadek rozpatrujemy indywidualnie i istnieje możliwość odstąpienia od tej reguły). W przypadku spóźnienia nie gwarantujemy pełnego wykonania usługi, w niektórych przypadkach spóźnienie oznacza brak wykonanej usługi.
 3. Zamówienie usługi w Salonie Fryzjerskim “Realny Fryzjer” jest równoznaczny ze złożeniem przez Klientkę/Klienta oświadczenia, iż nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do korzystania z usług oferowanych przez Salon oraz że zapoznał się z niniejszym regulaminem i akceptuje jego warunki.
 4. Przed przystąpieniem do świadczenia usługi Klientkę/Klienta muszą poinformować pracownika o wszelkich przeciwwskazaniach zdrowotnych (klienci są w szczególności zobowiązani do poinformowania o: chorobach układu krwionośnego, limfatycznego, neurologicznego, psychicznego, skóry, w szczególności: o rozruszniku serca, kardiowertera, chorobach nowotworowych, stanach zapalanych w fazie ostrej, przebytej żółtaczce, zarażeniu wirusem HIV i innymi wirusami, ciąży lub okresie połogowym itd). Zatajanie chorób, schorzeń, lub odmiennych stanów skutkuje wzięciem przez Klientkę/Klienta a na siebie odpowiedzialności za zdrowie. W przypadku zatajenia wspomnianych informacji pracownicy Salonu są zwolnieni z odpowiedzialności za ewentualne konsekwencje. Klientkę/Klienta zobowiązani są także do poinformowania pracownika Salonu o ewentualnym pogorszeniu swojego samopoczucia w trakcie wykonywania zabiegów.
 5. Klient ma obowiązek stosowania się do zaleceń po zabiegowych, zgodnie z instrukcją przekazaną podczas zabiegu przez pracownika Salonu Realny Fryzjer . Tylko właściwa pielęgnacja i stosowanie się do zaleceń pracownika Salonu może gwarantować najlepsze rezultaty i efekty po wykonanej usłudze.
 6. Udostępnienie danych osobowych przez Klientów Salonu Fryzjerskiego „Realny Fryzjer“jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Salon nie będzie przekazywał tych danych innym instytucjom, firmom i osobom.
 7. Ceny zawarte w cenniku i na stronie internetowej nie są ofertą handlową, mogą ulec zmianie, ponadto zakres pracy i zużytych kosmetyków zależy od indywidualnych predyspozycji i potrzeb Klientki/Klienta. Promocje i rabaty nie łączą się.7a)Salon Realny Fryzjer nie ponosi odpowiedzialności za niezapoznanie się przez Klienta z cennikiem.
 8. Za usługi świadczone w Salonie Realny Fryzjer można płacić gotówką lub karta płatniczą.
 9. Klientka/Klient umawiając się na zabieg zobowiązana/y jest to podania prawdziwego imienia, nazwiska, oraz aktualnego numeru telefonu. W przypadku, gdy tożsamość lub wiek Klienta będzie podlegała wątpliwości obsługa Salonu, jest upoważniona do poproszenia o okazanie dokumentu tożsamości ze zdjęciem.9a)Jeżeli osoba dysponująca zaproszeniem upominkowym, nie przyjdzie na umówioną

  godzinę i nie powiadomi o swojej nieobecności, salon  traktuje to jako usługę zrealizowaną.

  10b)Bonów nie wymieniamy na gotówkę.

 10. Udostępnianie danych osobowych i numerów telefonu przez Klientów przy rejestracji jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych przez Salon fryzjerski „Realny Fryzjer” zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
  osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 11. Informujemy, że obszar zakładu objęty jest monitoringiem.
  a) Monitoring wprowadzono w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników, klientów i ochrony mienia na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora (art. 6 pkt 1 lit. f RODO).
  b)Monitoring obejmuje wyłącznie pomieszczenia, które są przeznaczone do wykonywania pracy tj. Salon Fryzjerski.
  c) Nagrania przechowywane są przez maksymalny okres 5dni , po których upływie podlegają zniszczeniu.
 12. W przypadku, gdy Klientka/Klient dwukrotnie nie stawił się na umówioną wizytę, przy umawianiu kolejnej poproszony zostanie o dokonanie zapłaty zadatku , która przepada z chwilą niestawienia się w umówionym terminie.
 13. Na terenie Salonu obowiązuje całkowity zakaz:
  1. palenie papierosów i zażywanie środków odurzających,
  2. wnoszenie i spożywanie napojów alkoholowych, wnoszenie jedzenia pod jakąkolwiek postacią,
  3. wprowadzanie psów i innych zwierząt, handel i akwizycja, głośne i niekulturalne zachowanie,
  4. chodzenie w stroju innym niż obowiązujący w salonie, korzystanie z urządzeń bez zgody personelu salonu,
 14. Wnoszenie urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk – rejestrowanie obrazu (wykonanie zdjęć) lub dźwięku jest możliwe tylko za zgodą właściciela salonu.
 1. Klientka/Klient przed rozpoczęciem zabiegu powinni zdjąć i zabezpieczyć biżuterię, zegarek, okulary. Salon Fryzjerski “Realny Fryzjer” nie bierze odpowiedzialności za pozostawione przedmioty na terenie Salonu
 2. Wszystkie osoby znajdujące się na terenie Salony są zobowiązane przestrzegać niniejszego regulaminu i stosować się do sugestii personelu. Klientka/Klient korzystając z usług Salonu jednocześnie oznajmia, że zapoznał się z niniejszym regulaminem. Za naruszenie postanowień niniejszego regulaminu uważa się również działania lub zaniechania zmierzające do jego obejścia.
 3. Personel Salonu w uzasadnionych wypadkach zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania zabiegu lub usługi fryzjerskiej
 4. Klient ma prawo złożyć reklamację dotyczącą korzystania z usług niezwłocznie po zauważeniu wady, nie później niż 7 dni od daty wizyty.
  19a). Reklamację Klient składa osobiście w Salonie, w którym została wykonana usługa lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: Realny-fryzjer@wp.pl19b)Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko Klienta, adres poczty elektronicznej, na który ma zostać przesłana odpowiedź oraz opis przedmiotu reklamacji umożliwiający jej rozpatrzenie, a także datę zauważenia wady.
  19c). W przypadku złożenia reklamacji za pośrednictwem poczty elektronicznej Salon zastrzega, iż w celu rozpatrzenia reklamacji niezbędna jest wizyta Klienta w Salonie i umożliwienie pracownikom dokonania oględzin włosów.
  19d) Salon rozpatruje reklamacje w najszybszym możliwym terminie, nie dłużej jednak niż 30 dni od daty otrzymania reklamacji. Odpowiedź na reklamację jest wysyłana na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta.
 5. Ewentualne skargi, wnioski i zażalenia należy kierować do Właściciela Salonu Izabeli Groblewskiej zalecane osobiście lub korespondencyjnie na adres salonu Realny Fryzjer ul:Kościuszki 10 87-800 Włocławek. Ewentualne zastrzeżenia złożone innym osobom lub w inny sposób mogą nie zostać rozpatrzone.
 6. Salon Fryzjerski “Realny Fryzjer” zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.